English Dutch French German

F

e

e

d

b

a

c

k

Leverings voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

 

Comm-co B.V.

Kreekzoom 9

4561 GX Hulst

 

Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 50329251

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop van hardware en/of andere zaken, alsmede het aansluiten van mobiele abonnementen, van Comm-co B.V., gevestigd te Hulst, hierna te noemen “Comm-co”.

 2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

 3. Onder “provider”: de aanbieder van mobiele telefonie diensten, met wie de wederpartij rechtstreeks een mobiel telefoonabonnement afsluit.

 4. De algemene voorwaarden van de desbetreffende provider zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst betreffende het mobiele telefoonabonnement dat, door bemiddeling van Comm-co, rechtstreeks tussen de wederpartij en de desbetreffende provider tot stand komt;

 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en deelbestellingen.

 9. Indien Comm-co deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Comm-co hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen

 

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Comm-co is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Comm-co het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. De in een aanbod, offerte of prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, aansluit/afsluitkosten die de provider in rekening brengt, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

 3. De in het aanbod vermelde tarieven voor het mobiele telefoonabonnement kunnen tijdens de geldigheidstermijn van dit aanbod worden aangepast aan nieuwe tariefstellingen en/of bonusvergoedingen van de providers.

 4. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Comm-co en/of de provider niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

 5. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Comm-co het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

 6. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen en/of verlengingen van het mobiele telefoonabonnement.

 7. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Comm-co zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 8. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Comm-co en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Comm-co worden geretourneerd.

 9. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Comm-co (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft Comm-co het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Comm-co heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Comm-co schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd;

 2. Het mobiele telefoonabonnement komt pas tot stand nadat de desbetreffende provider de aanvraag van de wederpartij heeft geaccepteerd.

 3. Comm-co is pas gebonden aan:

 1. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 2. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
 3. na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Comm-co - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Comm-co vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Comm-co gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.

 2. Alle door Comm-co geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Comm-co of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.

 3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Comm-co het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Comm-co nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Comm-co om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Comm-co haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

 2. Comm-co is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Comm-co verlaten of Comm-co aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Comm-co te bepalen wijze. Comm-co is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.

 5. Indien Comm-co de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Comm-co het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Comm-co binnen een door Comm-co te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

 7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Comm-co heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Comm-co een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Comm-co alsnog nakoming te vorderen.

 8. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Comm-co alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

 

Artikel 7: Emballage

 

 1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van Comm-co. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.

 2. Comm-co bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat zij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.

 3. Comm-co heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet Comm-co deze emballage terugnemen en zal zij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. Comm-co heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

 4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.

 5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft Comm-co de emballage niet terug te nemen. Comm-co heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.

 6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft Comm-co niet terug te nemen en mag zij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

 

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Comm-co melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

 2. Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de door de fabrikant gehanteerde garantietermijn - schriftelijk aan Comm-co worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Comm-co is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

 4. Bestelde zaken worden in de bij Comm-co voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Comm-co. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 6. De wederpartij moet Comm-co in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Comm-co verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

 7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Comm-co te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

 8. Producten die speciaal ingekocht worden voor de betreffende klant, kunnen niet retour worden gezonden naar Comm-co.

 9. Geen klachten zijn mogelijk over beschadigingen of defecten veroorzaakt door het vallen van, te veel druk op of contact met water van de geleverde zaken.

 10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

 11. Bij klachten over de dienstverlening van de desbetreffende provider, moet de wederpartij zich rechtstreeks tot deze provider wenden.

 12. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

   

 

Artikel 9: Garanties

 

 1. Comm-co zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

 2. Comm-co staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

 3. Indien voor de door Comm-co geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Comm-co zal de wederpartij hierover informeren.

 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Comm-co slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

 6. Bij een terecht beroep op de garantie zal Comm-co - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Comm-co gegeven garanties aanvaardt Comm-co geen enkele aansprakelijkheid.

 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Comm-co alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Comm-co voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

 4. Indien Comm-co aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Comm-co altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Comm-co gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Comm-co beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

 5. De wederpartij moet Comm-co uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

 6. Comm-co is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de wijze waarop de desbetreffende provider zijn verplichtingen uit hoofde van het mobiele telefoonabonnement nakomt. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de provider.

 7. Comm-co is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Comm-co verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

  2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;

  3. doordat de geleverde zaken zijn gevallen, aan te veel druk onderhevig zijn geweest of met water in aanraking zijn geweest;

  4. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Comm-co verstrekte informatie;

  5. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

  6. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Comm-co adviseerde en/of gebruikelijk is;

  7. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken of de provider heeft gemaakt;

  8. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Comm-co.

 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en kosten en vrijwaart Comm-co uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Comm-co of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Comm-co de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 11: Bonusvergoeding en clawback

 1. De wederpartij heeft pas recht op de overeengekomen bonusvergoeding, nadat de desbetreffende provider de aanvraag voor de mobiele telefoonabonnementen heeft geaccepteerd.

 2. Deze bonusvergoeding wordt door Comm-co aan de wederpartij voldaan door middel van een creditnota, nadat Comm-co op haar beurt de bonusvergoeding voor de abonnementen van de provider of aansluitpartner heeft ontvangen. Indien de provider of aansluitpartner om welke reden dan ook niet aan zijn verplichting tot uitbetaling van de bonus voldoet, kan de wederpartij jegens Comm-co geen enkel aanspraak op de bonusvergoeding maken.

 3. De bonusvergoeding zal ongeveer 6 tot 8 weken na de verlenging van het lopende abonnement of - in geval van portering - binnen 6 tot 8 weken nadat het nummer van provider is gewisseld uitgekeerd worden door de provider. Wel is het mogelijk om zaken te kopen voor de bonus ontvangen is. In dat geval moet de factuur voor de gekochte zaken gewoon binnen de betalingstermijn voldaan worden. Wanneer de bonus ontvangen is, zal het reeds door de wederpartij besteedde bedrag op diens rekening worden gecrediteerd. De bonusvergoeding in het depot kan uitsluitend besteedt worden aan zaken en diensten bij Comm-co. Het is dus niet mogelijk tegoeden te laten uitbetalen op welke manier dan ook.

 4. Indien de wederpartij in enige maand de overeengekomen APRU (het gemiddeld overeengekomen aantal belminuten per maand) met 1 of meerdere telefoonnummers niet behaald, is de provider gerechtigd om (een gedeelte van) de bonusvergoeding terug te vorderen. Dit terugvorderingsrecht wordt “clawback” genoemd.

 5. Uitsluitend de wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling deze clawback. De wederpartij zal deze clawback voor haar rekening nemen en vrijwaart Comm-co van alle aanspraken tot terugbetaling van de uitgekeerde bonusvergoeding van de desbetreffende provider.

 6. Comm-co krijgt van de provider per half jaar een overzicht van de toegepaste clawback en zendt de wederpartij hierna een factuur voor deze toegepaste clawback, welke factuur de wederpartij binnen de normale betalingstermijn moet voldoen.

 

Artikel 12: Betaling

 

 1. Comm-co heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijenschriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

 3. De wederpartij ontvangt van de desbetreffende provider maandelijks een factuur voor de afgenomen belminuten. Deze factuur moet de wederpartij rechtsreeks aan de provider voldoen. In geval van klachten over deze factuur kan Comm-co bemiddelen en gegevens/facturen ten behoeve van de wederpartij bij de provider opvragen.

 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Comm-co een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

 5. Indien na aanmaning door Comm-co betaling alsnog uitblijft, heeft Comm-co bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

 6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Comm-co het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Comm-co eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

 7. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Comm-co eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 8. De wederpartij mag de vorderingen van Comm-co niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Comm-co heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Comm-co behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Comm-co heeft voldaan.

 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden, vorderingen tot betaling van de verschuldigde clawback en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

 6. De wederpartij moet Comm-co direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

 7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Comm-co bewaren.

 8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Comm-co op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Comm-co een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Comm-co en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Comm-co op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

 

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. Comm-co heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 1. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15: Overmacht

 

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Comm-co, heeft Comm-co het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 2. Onder overmacht aan de zijde van Comm-co wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Comm-co, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Comm-co.

 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Comm-co zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Comm-co en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Comm-co tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 16: Annulering, opschorting

 

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Comm-co een door Comm-co nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Comm-co gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Comm-co heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

 2. De wederpartij is tegenover derden, waaronder de desbetreffende provider, aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Comm-co voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 3. Comm-co heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Comm-co deze bij de wederpartij in rekening brengen. Comm-co mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Comm-co het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Comm-co vergoeden.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen Comm-co en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Comm-co is gevestigd, zij het dat Comm-co altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Comm-co het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aande bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: «1 januari 2011»

 

 


 

Comm-Co BV

Kreekzoom 9 4561 GX Hulst
Tel : +31114 370030
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rabobank Hulst 330487701
IBAN: NL37 RABO 0330 4877 01
BIC/SWIFT: RABONL2U
BTW NR: NL823684568B01
K.v.K: 50329251

Privacy Policy >>

Download VCard >>

For support click here >>

We ship globally

Customers in more than 70 countries around the globe.